Strokovna ekskurzija

Konec aprila smo zainteresirane krajane (kmete, mladino, mentorje po šolah in lokalne novinarje – 57 ljudi) peljali na ekskurzijo, kjer smo si ogledali tri uspešne primere kmetij, ki so se razvile v zadnjih 15 letih in uspešno poslujejo. Med njimi so bile Ekološka kmetija Kastelic iz Mirne peči, Ekološka kmetija Černelič iz Dečnega sela pri Artičah ter Repnice Najger iz Brezovice pri Bizeljskem. Obe ekološki kmetiji sta zgleden primer pozitivnega razmišljanja in uspešnega prehoda iz konvencionalnega kmetijstva v ekološko. Tretji primer pa je zanimiv predvsem zato, ker se je lokalno značilnost, to je repnico ohranilo ter predstavilo turistom. S tem smo želeli pokazati, da je dediščina lahko nova priložnost za nekoliko drugačen sodoben razvoj – v tem primeru turizem.

Kmetija Kastelic, Mirna peč

Kmetija Kastelic iz Mirne Peči je z uspešno pridobitvijo sredstev EU za razvoj podeželja s preusmeritvijo v ekološko kmetovanje začela samo s sadjem, sledila je preusmeritev celotne kmetije v ekološko pridelavo. Pridelujejo jabolka, iz katerih izdelujejo tudi sok, pridelujejo še žita, vrtnine in meso.

Kmetija Črnelč, Dečno selo

Kmetija Černelič v Dečnem selu pri Artičah je živinorejsko-zelenjadarska ekološka kmetija s tržno pridelavo zelenjave in jagod. Ukvarjajo se tudi z živinorejo (40 govedi), ki v celoti temelji na paši živali in na krmi, pridelani na lastnih in najetih travnikih in pašnikih.

O nas

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice se skupaj s številnimi partnerji trudi ohranjati sadjarsko dediščino Tunjiškega gričevja
in širše, alpskega in predalpskega prostora z ohranjanjem travniških sadovnjakov, zbiranjem in ohranjanjem starih sort sadja,
s spodbujanjem lokalne skupnosti k oživljanju sadjarstva ter z vzgajanjem najmlajših sadjarjev v osnovnih šolah.

Partnerji

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice
Kontakt: Valentin Zabavnik
valentin.zabavnik@gmail.com
031 497 263
ICRO –
Inštitut za celostni razvoj in okolje, Domžale
Kontakt: Marta Vahtar
marta.vahtar@icro.si
Občina Kamnik
Kontakt: Barbara Strajnar
barbara.strajnar@kamnik.si
DRUGI PARTNERJI:
Občina Kranjska gora
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju